Có 1 kết quả:

nạp hối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận tiền của đút lót.