Có 1 kết quả:

thuần lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà tốt đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng