Có 1 kết quả:

sa xưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà máy dệt lụa.