Có 1 kết quả:

chỉ y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo bằng giấy, để đốt cho người chết, đồ mã.