Có 1 kết quả:

chỉ diên

1/1

chỉ diên

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái diều giấy

Từ điển trích dẫn

1. Cái diều làm bằng giấy. § Còn gọi là “phong tranh” 風箏.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái diều làm bằng giấy.

Một số bài thơ có sử dụng