Có 1 kết quả:

phân nhiễu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rối loạn, lộn xộn.

Một số bài thơ có sử dụng