Có 1 kết quả:

phân phu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rối loạn, tơi bời. Bài Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái có câu: » Xem hồ thuỷ thẹn cùng sắc nước, đến cỏ hoa đều ê ủ phân phu «.