Có 1 kết quả:

phân hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều và đẹp, chỉ nơi đông người, cuộc sống đẹp đẽ. Như: Phồn hoa.

Một số bài thơ có sử dụng