Có 1 kết quả:

tố phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo trắng toát — Quần áo tang.