Có 1 kết quả:

tố cầm tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ của Vũ Quỳnh, danh sĩ đời Lê.