Có 1 kết quả:

phưởng sa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kéo sợi, kéo tơ — Thứ lụa mỏng dệt bằng tơ.