Có 1 kết quả:

phưởng ty

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kéo tơ tằm, từ kén tằm trong nồi nước nóng ra.