Có 1 kết quả:

phưởng trù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ vải dệt bằng sợi bông.