Có 1 kết quả:

phưởng xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái guồng quay tơ.