Có 1 kết quả:

khẩn trương

1/1

khẩn trương

giản thể

Từ điển phổ thông

căng thẳng, khẩn trương