Có 1 kết quả:

trừu dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầm mối sợi tơ mà kéo ra — Tìm ra manh mối sự việc.

Một số bài thơ có sử dụng