Có 1 kết quả:

luỹ thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Luỹ diệp 累葉.

Một số bài thơ có sử dụng