Có 1 kết quả:

luỵ toạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị tội lây.