Có 1 kết quả:

luỹ niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều năm, lâu năm.