Có 1 kết quả:

luỹ chiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh nhau nhiều trận.