Có 1 kết quả:

luỹ nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều ngày, lâu ngày.

Một số bài thơ có sử dụng