Có 1 kết quả:

luỹ tiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tăng dần lên. Nhiều thêm lên.