Có 1 kết quả:

tế nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lòng dạ nhỏ nhặt.

Một số bài thơ có sử dụng