Có 1 kết quả:

tế cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Duyên cớ nhỏ nhặt.

Một số bài thơ có sử dụng