Có 1 kết quả:

tế mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần nhỏ nhặt trong một sự việc.