Có 1 kết quả:

tế nhuyễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các vật dụng lặt vặt. Đoạn trường tân thanh : » Đồ tế nhuyễn, của riêng tây «.