Có 1 kết quả:

chung dạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Suốt đêm. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngô thường chung nhật bất thực, chung dạ bất tẩm, dĩ tư, vô ích, bất như học dã” 吾嘗終日不食, 終夜不寢, 以思, 無益, 不如學也 (Vệ Linh Công 衛靈公) Ta có lần suốt ngày không ăn, trọn đêm không ngủ, để suy nghĩ, nhưng vô ích, chẳng bằng học.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suốt đêm.

Một số bài thơ có sử dụng