Có 1 kết quả:

chung dưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi nấng suốt đời cho tới chết. Chỉ con cái nuôi nấng cha mẹ già.

Một số bài thơ có sử dụng