Có 1 kết quả:

tổ viên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người trong một nhóm nhỏ.