Có 1 kết quả:

tổ trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu một nhóm nhỏ.