Có 1 kết quả:

kết bạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giao thiệp đi lại với nhau.

Một số bài thơ có sử dụng