Có 1 kết quả:

kết băng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóng lại thành nước đá.