Có 1 kết quả:

kết trương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính sổ để có những con số sau cùng.