Có 1 kết quả:

kết oán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây điều giận ghét.

Một số bài thơ có sử dụng