Có 1 kết quả:

kết nạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thâu nhận người nào và thắt chặt mối ràng buộc giữa người đó với mình.