Có 1 kết quả:

kết cấu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạo dựng nên. Gây nên — Cách sắp đặt ý tứ trong văn chương.