Có 1 kết quả:

kết thúc

1/1

kết thúc

phồn thể

Từ điển phổ thông

kết thúc

Từ điển trích dẫn

1. Trói, ràng, buộc.
2. Ước thúc, câu thúc. ◇Lí Bạch 李白: “Nhân sanh điểu quá mục, Hồ nãi tự kết thúc” 人生鳥過目, 胡乃自結束 (Cổ phong 古風).
3. Sắp đặt hành trang. ◇Thiện Sanh 善生: “Kết thúc y nang liễu, Viêm Châu định khứ du” 結束衣囊了, 炎州定去游 (Tống Trí Quang Chi nam trị vũ 送智光之南值雨).
4. Thắt dải, trang điểm. ◇Diệp Thánh Đào 葉聖陶: “Thân thượng xuyên trước bố áo, kết thúc chỉnh tề, thả hựu thanh khiết” 身上穿著布襖, 結束整齊, 且又清潔 (Lữ trình đích bạn lữ 旅程的伴侶).
5. Nữ trang, vật phẩm con gái mang theo khi xuất giá về nhà chồng.
6. (Thư pháp) Thế bút thắt lại. ◇Khương Quỳ 姜夔: “Hoành trực hoạch giả, tự chi cốt thể. dục kì kiên chánh viên tịnh, hữu khởi hữu chỉ, quý trường đoản hợp nghi, kết thúc kiên thật” 橫直畫者, 字之骨體. 欲其堅正圓淨, 有起有止, 貴長短合宜, 結束堅實 (Tục thư phổ 續書譜, Chân 真).
7. Sắp đặt, xoay sở, lo liệu, an bài. ◇Mạnh Giao 孟郊: “Thanh xuân như bất canh, Hà dĩ tự kết thúc” 青春如不耕, 何以自結束 (Tặng nông nhân 贈農人).
8. Phần cuối thâu tóm trong bài văn. ◇Thục Thư 蜀書: “Sự tích bất toàn, hành văn diệc vô kết thúc” 不特事蹟不全, 行文亦無結束 (Mã Siêu truyện 馬超傳).
9. Xong hết, hoàn tất, chấm dứt. ◇Ba Kim 巴金: “Tha đích đoản xúc đích nhất sanh tựu giá dạng địa kết thúc liễu” 他的短促的一生就這樣地結束了 (Xuân thiên lí đích thu thiên 春天裏的秋天, Thập tam).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buộc thắt lại, ý nói làm nốt để xong việc.

Một số bài thơ có sử dụng