Có 1 kết quả:

kết quả

1/1

kết quả

phồn thể

Từ điển phổ thông

kết quả

Từ điển trích dẫn

1. Cây ra trái.
2. Sau cùng, kết cuộc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhĩ môn tự vi đô hữu liễu kết quả liễu, tương lai đô thị tố di nương đích” 你們自為都有了結果了, 將來都是做姨娘的 (Đệ tứ thập lục hồi) Chúng mày tưởng rằng rốt cuộc sẽ tốt cả đấy, sẽ làm dì hai cả đấy.
3. Giết chết. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nhược hoàn bất khẳng thì, hà bất kết quả liễu na tư?” 若還不肯時, 何不結果了那廝 (Đệ lục hồi) Nếu chúng chống cự, sao không cho chúng nó (một nhát dao) rồi đời.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạo thành trái, đơm trái ( nói về cây cối ) — Sự việc sau cùng, tạo thành bởi những sự việc trước đó.