Có 1 kết quả:

kết án

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ấn định hình phạt để chấm dứt việc xét xử.