Có 1 kết quả:

kết xã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp lại thành đoàn thể.

Một số bài thơ có sử dụng