Có 1 kết quả:

kết thân

1/1

kết thân

phồn thể

Từ điển phổ thông

kết hôn, cưới

Một số bài thơ có sử dụng