Có 1 kết quả:

kết liên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thắt liền lại, ý nói sát cánh mà hành động. Cũng như Liên kết 連結.

Một số bài thơ có sử dụng