Có 1 kết quả:

kết đảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp nhau lại thành phe nhóm.