Có 1 kết quả:

thao trùng

1/1

thao trùng

phồn thể

Từ điển phổ thông

giun, sán