Có 1 kết quả:

giảo quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừng phạt bằng cách thắt cổ cho chết.