Có 1 kết quả:

cấp giá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cho phép nghỉ.