Có 1 kết quả:

cấp khoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Món tiền đưa cho, đem cho.