Có 1 kết quả:

cấp tứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ban cho. ◇Tống sử 宋史: “Khanh chưởng tứ di triều cống, yến lao, cấp tứ, tống nghênh chi sự” 卿掌四夷朝貢, 宴勞, 給賜, 送迎之事 (Chức quan chí ngũ 職官志五).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho. Đem cho.