Có 1 kết quả:

cấp túc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giàu có đầy đủ. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Giáp kiên binh lợi, xa cố mã lương, súc tích cấp túc, sĩ tốt ân chẩn, thử quân chi đại tư dã” 甲堅兵利, 車固馬良, 畜積給足, 士卒殷軫, 此軍之大資也 (Binh lược 兵略).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy đủ.

Một số bài thơ có sử dụng