Có 1 kết quả:

nhứ ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói thật nhiều, liên miên không dứt.